Налазите се овде: Почетна Коришћење Коришћење
Коришћење

Коришћење

Архив Србије чува архивску грађу насталу у раду државних органа, установа, привредних организација, друштава, као и појединаца.

Право на коришћење архивске грађе и библиотечког материјала Архива имају сви грађани Србије, као и страни држављани.

Услови  и начин коришћења архивске грађе и библиотечког материјала утврђени су Законом о културним добрима и Правилником о условима и начину коришћења архивске грађе и књижног фонда у читаоници Архива Србије. Ова акта корисници могу добити у Центру за информације  и у читаоницама Архива Србије.

Архивска грађа и библиотечки материјал доступни су за:

   • научне, студијске, стручне, публицистичке и друге потребе;

   • потребе органа, организација и установа које обављају законом одређену званичну службу;

   • потребе установа, предузећа, и других институција када се ради о регулисању њихових интереса;

   • културно-просветну и педагошку делатност;

   • приватно-правне потребе грађанских лица.

Архивска грађа није доступна ако:

   • стваралац, дародавац, депонент или продавац писмено постави ограничења;

   • Стручно веће Архива утврди дa се може користити само под посебним условима;

   • ако је у тако лошем стању да постоји опасност од још већег оштећења при употреби.

Архивска грађа се не издаје на коришћење:

   • док се налази на сређивању, обради, конзервацији и рестаурацији, коричењу, микрофилмовању, изложби или припреми за публиковање;

   • уколико се ради о раритетима архивалија и књижног фонда, издвојеној грађи, оштећеним документима и књигама, као и о грађи од изузетног значаја, уместо њих  користе се фотокопије или на други начин репродуковани материјал;

   • уколико је архивска грађа објављена и снимљена, уместо ње користе се публикације, односно микрофилмови.

Процедура за коришћење архивске грађе

Корисник архивске грађе и библиотечког материјала мора бити пријављен и уписан у евиденцију корисника. Формулар - молба за коришћење се попуњава за сваку тему и важи за текућу годину, као одобрење за коришћење архивске грађе и библиотечког материјала. Одобрење за коришћење важи само за лице које је поднело захтев. У Центру за информације корисник добија основне информације о фондовима и збиркама у којима се могу наћи подаци за тему истраживања. Затим се упућује у одговарајућу читаоницу.

Архивска грађа и библиотечки материјал користе се, у зависности од њиховог смештаја,  у читаоницама Архива Србије, у Карнегијевој бр. 2 и у Железнику, ул. Булевар младих бр. 5.

Кориснику су на располагању научно-информативна средства: водичи, инвентари, индекси, каталози, и разноврсни пописи архивске грађе, на основу којих се одабира и наручује архивска грађа за истраживање.

Архив Србије, за потребе корисника, обавља фотокопирање архивске грађе, скенирање и снимање дигиталним фотоапаратом, уз финансијску надокнаду према Ценовнику.

Омогућена је и куповина информативних средстава и публикација које је објавио Архив Србије.

Страни држављани

Страни држављани могу да користе архивску грађу под условима прописаним Законом о културним добрима Републике Србије.

Препорука за кориснике – информишите се у Центру за информације писменим или телефонским путем да ли се архивска грађа потребна за истраживање чува у Архиву Србије.

Контакт

Архивска грађа се може користити само у читаоницама Архива Србије.

Радно време:

Центар за информације ради од 8 до 16 часова.

Читаоница Архива Србије у Карнегијевој бр. 2 отворена је од понедељка до петка од 8 до 19 часова, а суботом од 8 до 13 часова.

Читаоница Архива Србије у Железнику, Булевар младих бр. 5, отворена је од понедељка до петка од 8 до 14 часова.

Адреса:

Архив Србије, 11 000 Београд, Карнегијева 2

Телефон Центра за информације: 3370-781, лок. 116

E-mail адреса: centar@archives.org.rs

Контакт особа: мр Љубинка Шкодрић

Писарница

Захтеви за издавање потврда о подацима из архивске грађе, оверених копија и преписа архивске грађе за потребе државних органа и организација, као и за остваривање права физичких и правних лица подносе се Писарници Архива. Потврде се углавном издају ради: регулисања питања из радног односа, пензија, социјалних, породичних, имовинско-правних и других питања.

Захтеви се достављају, у писаном облику, лично или поштом, Писарници Архива Србије.  У захтеву треба навести личне податке,  сврху за коју је тражена исправа потребна, као и све податке који су релевантни за проналажење документа.

Рок за решавање захтева је до месец дана од дана пријема захтева.

Архив наплаћује своје услуге према Ценовнику услуга.

Радно време писарнице:  понедељак–петак од 9 до 15 часова

                                        тел. 011/3370-781, лок. 115

Document Actions